Wikia


De Schout heeft zowel een ingame als een RP taak. Ingame staat het de Schout aan het hoofd van de stadswacht RP leidt de schout de veldwacht. In deze gids zal eerst een uitleg worden gegeven omtrent het ingame functioneren van de schout en de hoofdveldwachters.


Over de IG taken van de Schout Je vindt het kantoor van de schout onder provincie > kazerne > plaatsing van de stadswacht

http://i213.photobucket.com/albums/cc63/DeSfen/schoutaq4.jpg http://i213.photobucket.com/albums/cc63/DeSfen/schout2zg6.jpg

De schout is er ingame voor verantwoordelijke dat er iedere dag voor een stad een groep stadswachters wordt aangeworven. Hoe gaat dit in zijn werk?

Allereerst moet de hoofdstadswachter Naam zijn groep ontbinden die hij gisteren heeft geleid ontbinden. De hoofdstadswachter Naam gaat hiertoe naar: provincie > reizen > groepen.

http://i213.photobucket.com/albums/cc63/DeSfen/naamloosir8.jpg http://i213.photobucket.com/albums/cc63/DeSfen/naamloos2ph8.jpg

Je ziet dan het volgende klik op ‘je kan deze groep ontbinden’

http://i213.photobucket.com/albums/cc63/DeSfen/schout4ut4.jpg

De Schout komt dan in het volgende scherm:

http://i213.photobucket.com/albums/cc63/DeSfen/schout5kc1.jpg

De Schout voert hier de naam in, in ons voorbeeld Naam en drukt vervolgens op ‘voorstellen’.

Hoofdstadswachter Naam ontvangt nu een nieuw werkaanbod in zijn brievenbus:

http://i213.photobucket.com/albums/cc63/DeSfen/hoofdagentzn8.jpg

Opent Hoofdstadswachter Naam deze brief dan krijgt hij het volgende scherm:

http://i213.photobucket.com/albums/cc63/DeSfen/hoofdagent2yw0.jpg

De Hoofdstadswachter dient nu het aanbod van de schout te accepteren. Dit doet hij door te gaan naar provincie > reizen. Hij ziet dan het volgende:

http://i213.photobucket.com/albums/cc63/DeSfen/hoofdagent4pz5.jpg

Klik op aanvaarden. De hoofdstadswachter, die nu een groep leidt moet er voor zorgen dat hij meewerkt aan de verdediging van de stad. Hij gaat daartoe naar ‘acties’:

http://i213.photobucket.com/albums/cc63/DeSfen/hoofdagent5gl7.jpg

Daarna klik je tweemaal op verdedig de regerende macht. Hierdoor kom je in twee opeenvolgende schermen:

http://i213.photobucket.com/albums/cc63/DeSfen/hoofdagent6lm9.jpg http://i213.photobucket.com/albums/cc63/DeSfen/hoofdagent7qn1.jpg

Je kunt controleren of dit goed is gegaan. Als je dit op de juiste manier hebt gedaan dan is je werk voor die dag ‘verdediging van het dorp’:

http://i213.photobucket.com/albums/cc63/DeSfen/hoofdagent8tv2.jpg

Voor de hoofdstadswachter zit het werk er voor die dag op. De schout dient echter nog stadswachters aan te werven die samen met de hoofdstadswachter het dorp zullen verdedigen tegen revoltes en vijandige legers. In het gedeelte aangegeven met het rode kader kun je het gewenste aantal stadswachters uitkiezen. Vervolgens klik je op ‘aanwerven’

http://i213.photobucket.com/albums/cc63/DeSfen/naamloos3nn6.jpg

Dan nog wat informatie over de zaken die staan in het blauwe kader. Het beschikbare budget wordt toegedeeld door de sergeant die dit budget weer ontvangt van de baljuw. Zorg ervoor dat er altijd voldoende budget beschikbaar is voor de volgende drie dagen! Verder kun je hier de lonen vaststellen. De lonen voor de stadswacht worden vastgesteld door de Raad van Holland.

Een schout moet voor iedere stad betrouwbare personen zoeken die hoofdstadswachter kunnen worden. Dit is van groot belang omdat de veiligheid van een stad hiervan in grote mate afhangt. De eerste dag dat een stadswachter wordt aangeworven volgt hij automatisch de hoofdstadswachter. Dit is ook de reden dat er dagelijks nieuwe groepen worden gemaakt om te verzekeren dat de stadswachters daadwerkelijk de leider volgen en meewerken bij de verdediging van de stad.

Over de RP taken van de Schout: De Schout staat aan het hoofd van de veldwacht. De veldwacht zorgt ervoor de ingame overtreders worden opgespoord en dat van alle strafbare feiten een dossier wordt aangelegd. Voor de lichtere strafbare feiten gaat de veldwacht voert de veldwacht een schikking uit met de overtreder. De zwaardere strafbare feiten worden vervolgd door de openbaar aanklager.

De Schout is bevoegd tot het benoemen, ontslaan en schorsen van leden van de veldwacht. Als er een hoofdveldwachter is benoemd voor een bepaalde stad dan moet hij zijn advies daarvoor vragen. De veldwacht bestaat uit vier lagen: Schout > Hoofdveldwachter > Veldwachter > Leerling-veldwachter Streven is om per dorp drie leden van de veldwacht te hebben: 1 hoofdveldwachter en 2 (leerling)veldwachters. Dit is in de praktijk echter niet altijd even makkelijk uit te voeren.

Een leerling-veldwachter wordt een begeleider toegewezen, hoofdveldwachter of ervaren veldwachter, die hem helpt bij zijn opleiding. De leerling-veldwachter krijgt een aanstelling voor een maand die (stilzwijgend) kan worden verlengd telkens voor de duur van een maand.

De promotie tot veldwachter kan plaatsvinden nadat men heeft bewezen volledig zelfstandig een onderzoek uit te kunnen voeren en dossier op te kunnen stellen. De veldwachter beschikt over ervaring en heeft tenminste 10 zaken afgehandeld.

De verdere promotie tot hoofdveldwachter kan plaatsvinden als men heeft laten zien ook complexe zaken zelfstandig te kunnen afhandelen. De hoofdveldwachter dient daarnaast te beschikken over goede sociale vaardigheden aangezien hij zorgt voor de begeleiding van de leerling-veldwachters en de schout adviseert bij benoemingen.


De Schout kan als er nieuwe veldwachters worden gezocht de volgende advertentie ophangen:

Burgers van (naam dorp)

Er wordt nog gezocht naar … leerling-veldwachter voor de stad ….

Een veldwachter ontvangt een mandaat van het graafschap om strafbare feiten (zoals speculatie en slavernij) te onderzoeken. De veldwachters dienen hiervan een volledig dossier op te stellen (dit betreft voornamelijk het maken van screenshot van aankopen van goederen en brieven verzonden aan de overtreder). Bij de lichtere overtredingen biedt de veldwacht een schikking aan, aan de overtreder. Bij zwaardere overtredingen wordt het dossier afgegeven aan de openbaar aanklager die dan een vervolging kan instellen.

De leden van de veldwacht vervullen geen ingame functie en krijgen geen loon. Wel doe je belangrijk werk voor de stad en kan een aanstelling als veldwachter je aanzien opleveren. Een leerling-veldwachter wordt aangesteld voor de duur van een maand wat telkens een (stilzwijgend) kan worden verlengd met een maand. Verder krijgt een leerling-veldwachter een begeleider toegewezen die helpt om het vak te leren.

Indien u interesse heeft kunt u een ingame bericht sturen naar (naam plaatselijke hoofdveldwachter of schout) met daarin uw motivatie en de eigenschappen waarom u een goede leerling-veldwachter zou zijn.

(naam van degene die de vacature plaatst gewoonlijk de schout van Holland)

Tot slot speelt de schout een centrale rol als er een gewapende overval heeft plaatsgevonden. Dit wordt geregeld door het charter struikroverij: 

[1]

Enkele hoofdpunten hieruit: Als er een gewapende overval heeft plaatsgevonden moet het slachtoffer de schout een bericht sturen. De schout moet vervolgens de dader vragen of hij wenst mee te werken aan de RP. Stemt de dader daarmee in dan kan worden verdergegaan via de RP. De schout organiseert een RP opsporing (de naam van de dader moet eerst worden ontdekt) en vervolgens een klopjacht waarin wordt geprobeerd de dader op te pakken. Als de dader wordt opgepakt wordt het dossier overgedragen aan de openbaar aanklager. Als de dader niet wordt opgepakt dan wordt het dossier gesloten. Tot slot als de dader weigert mee te werken aan de RP dan wordt het dossier ook overgedragen aan de OA.*

  • De schout kan zich bij alle handelingen laten vervangen door een hoofdveldwachter.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.