Wikia


Zaak Krompalo vs. Heilige Inquisitie - Hekserij - Onschuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

Your Honor, you have before you the task of judging a person of which it is absolutely certain that she committed acts of withcery. Is she the invoked or an invoker? No one knows. What is ensured is that she perpetrated these crimes in company of Bashmir.

Such acts are truly appalling. However, Your Honor, never let us forget that this wretched creature, transfigured by a dreadful grin which is that of the Malignant One, is a creature of God. To give her a small chance to escape from eternal damnation, I thus ask you to burn her in public. Obeying the instructions of the skeptics of the temporal power, we nevertheless will listen without saying who among the shown people is the invoker, and which are the invoked. Perhaps, Your Honor, you will be affected by the testimony of the witch and you will not condemn her to the maximum penalty. I recommend to you to be lenient towards the spirit of the siner, while being severe with his body.

The Holy Inquisition

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

Ach heer rechter.... de beschuldiging drukt zwaar op mijne schouders en bezorge mij nachten zonder slaap. Ik bid tot onze heer dat hij u van mijne onschuld moge doordringen.... Ik smeek u laat u niet misleiden door valsche beschuldigingen.

Krompalo

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

Geen pleidooi gehouden

De verdediging riep -- op als getuigeEdit

Er is geen getuige opgeroepen

De aanklager riep -- op als getuige Edit

Er is geen getuige opgeroepen

VonnisEdit

  • Estorius peinst en kijkt de Heer Krompalo aan*

Heer Krompalo, ik snap dat u wellicht onschuldig bent en dat u met uw broer of iets in die trant speelt. Echter is het niet toegestaan om, als je je account wilt behouden, in dezelfde stad te wonen met hetzelfde IP-adres.

Daarom zal u of de Heer Bashmir binnen een week moeten verhuizen en al het contact onderling (via berichten of iets anders) verbreken (wellicht in overleg met elkaar, want beide verhuizen naar dezelfde stad vraagt om problemen). Mocht u nogmaals voor het gerecht verschijnen met deze aanklacht, dan zal u er niet zo gemakkelijk vanaf komen.

  • Estorius geeft een klap met de hamer*

Zaak Karel vs. Graafschap Holland - Verstoring van de openbare orde - Onschuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

  • Dolina liep met een nieuw dossier de rechtszaak binnen, dit was een duidelijk dossier.*

Geachte Rechter,

Voor u breng ik u Heer Karel, hij heeft in de vroege ochtend van 19 juni j.l. een burger beroofd.

Ik breng u het bewijs van de overval

bewijs

Vervolgens heeft de schout de overvaller op de hoogte gebracht van onze wetgeveing en heer Karel heeft een brief terug gestuurd. Ik wil ook deze briefwisseling niet onthouden.


schout brief 1

schout brief 2

schout brief 3

Volgens het strafwetboek, Op 4. Verstoring van de openbare orde en dan specifiek te zijn Artikel 7.

Roverij stemt overeen met een diefstal van rijkdom (goederen en/of florijnen) van een ander persoon, met of zonder de intentie om de persoon te verwonden of vermoorden.

Artikel 7.1

Elke persoon die de acties beschreven in artikel 7 van dit wetboek op Hollands grondgebied uitvoert, zal beschuldigd worden van roverij en berecht worden.

Bij deze klaag ik de Heer Karel aan wegens verstoring van de openbare orde.

Dan rest mij nog de verdachte op zijn rechten te wijzen.

De verdachte blijft in vrijheid gedurende de loop van het proces. Hij heeft recht op verdediging in de vorm van een advocaat, die op de volgende plaats beschikbaar is: http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewforum.php?f=651

Hier kan de beschuldiging gestelde onze wetten & decreten erop naslaan :

http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewtopic.php?t=1553

Ik dank uw voor uw aandacht, de straf en/of schikking wordt naderhand geëist.

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

Beste mensen,

Voor mij is het nu al duidelijk dat ik hier een vaste klant word.

Misschien moeten jullie er maar is aan beginnen denken om een klanten kaart op de markt te brengen. Ik heb ondertussen ook al Dyffs overvallen. Maar de buit viel wel wat tegen.

Mgv, Karel

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

Mijne Edelachtbare,

De beklaagde spot hier openlijk met de rechtzaak van ons graafschap en toont allerminst berouw. Hij bekend zelfs dat hij meerder keren heeft geroofd en van plan is dit te blijven doen. Voor mij is de zaak simpel. Schuldig over de gehele lijn. Ik vraag dan ook een zware straf voor deze crimineel die geen scrupules vertoont.

Ik vraag dan ook Een geldboete van 250 fl. en een celstraf van 3 dagen. Tevens vraag ik U dat de beklaagde het slachtoffer 1: de volledige buit terug betaalt en 2: een morele schadevergoeding geeft van 100 fl. Een openbaar verontschuldiging naar de rechtbank en het slachtoffer lijkt mij niet ook teveel gevraagd.

De verdediging riep Karel op als getuigeEdit

Beste mensen,

Ten eerste kunt u niet van mij verlangen dat ik mij inschrijf op het forum omdat ik mijn excuses in het openbaar moet doen. Het komt er dus op neer dat u mij niet kunt verplichte in te schrijve op het forum.

Ten tweede u eist van mij 350 fl geldboete. Waarom denkt u dat ik gaan stelen ben ? Omdat ik geen geld had. En het zo sneller ging. Maar goed het komt er dus op neer dat u onmogelijk kan verlangen dat ik 350 fl betaal + de volledige buit. Trouwens naar mijn mening is die morele schade vergoeding riant veel. Maar goed als u echt zoveel van mij eist voor mijn eerste terechtstelling dan kunt u niet van mij verwachten dat ik ook maar iets zal terugbetalen. Zelfs iemand die Hoogverraad pleegt zou nooit zoveel boete moeten betalen. Sorry dat ik het zeg maar we zien dat u een nieuwe OA bent. De vorige mensen zouden nooit zoveel eisen. Hoe denkt u dat ik aan die 350 zal moeten geraken ? Door verder te stelen hé.

Mgv, Karel

De aanklager riep Devian op als getuige Edit

Edelachtbare de beklaagde tracht de schuld van zijn daden toe te spelen op dit hof. Alsof wij verantwoordelijk zijn voor zijn roof daden. Of dat wij hem zeggen te moeten gaan stelen. De beklaagde staat zelf in voor zijn daden en moet dan ook de gevolgen dragen. Dat ik hoge boetes vraag is omdat de beklaagde moet inzien dat iemand beroven niet enkel geld en goederen verliest maar ook stats punten. Wat mijn vorige coleegas OA zouden vragen kan mij gestolen worden. Ik blijf bij mijn eis.

VonnisEdit

  • Estorius kijkt de beklaagde strak aan*

Heer Karel, hoe haalt u het in uw hoofd om het Hof zo te beledigen! Alsof het al niet erg genoeg was, dat u de Heer Vrijleven beroofd heeft!

Daarom kom ik tot het volgende vonnis; U zult de Heer Vrijleven schadeloos stellen in samenwerking met veldwachters van Leiden plus een boete van 50 florijnen betalen voor het openlijk aangeven dat u uw acties niet wilt staken, opdat u het de volgende keer zal nalaten. De gebruikelijke 5 florijnen administratiekosten zijn ook van uw rekening.

Daarnaast zult u openbaar in de stadshallen van Leiden uw verontschuldigingen naar de Heer Vrijleven moeten aanbieden. Mocht u dit vonnis niet naleven, dan zal ik u spoedig weer voor mij zien staan.

  • Estorius slaat de hamer met een flinke klap op het hout*

Zaak Xq007 vs. Graafschap Holland - Verstoring van de openbare orde - Schuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

Edelachtbare voor U breng ik de heer xq007. Ik acht deze heer schuldig aan het verstoren van de openbare orde. De heer xq007 werd door deze rechtbank veroordeeld tot het betalen van een dwangsom. Echter na zijn vrijlating weigert hij elke medewerking met de Veldwacht van Utrecht. Bij dezen is de heer xq007 schuldig aan het verstoren van de openbare orde volgens het strafwet boek artikel 9. Vervolgens zijn de artikels 6 en 6.1 ook van toepassing.

Artikel 9. Elke weigering en elke bewuste of onbewuste vorm van nalatigheid of verzuim om de uitspraak van de rechter na te leven of om een voorwaarde opgelegd door de rechter voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling na te leven, zoals vermeld in het vonnis, zal bestraft worden met een nieuw proces voor verstoring van de openbare orde. De beklaagde zal automatisch een celstraf van minstens 3 dagen krijgen en indien de rechtbank het nodig acht ook een bijkomende straf krijgen.

Artikel 6. De herhaling van een misdaad of misdrijf wordt als een verzwarende omstandigheid beschouwd, wat zwaardere straffen tot gevolg heeft.

Artikel 6.1 Het hebben van een strafblad wordt als een verzwarende omstandigheid beschouwd in geval van een rechtszaak, wat zwaardere straffen tot gevolg heeft.

Bij dezen leg ik U het volledige dossier van de heer xq007 voor u neer als bewijslast.

bewijs

Gelet op de recidive aard van de beklaagde vraag ik de rechtbank een extra celstraf van 4 dagen toe te voegen aan de al door de wet vastgelegde 3 dagen en een geldboete van 250fl. Tevens vraag ik de rechtbank de heer xq007 te veroordelen tot het uitvoeren van een week dwangarbeid voor het graafschap Holland. (werken in de mijnen) en het daaraan verkregen loon aan de stad Utrecht te geven. Het vorige vonnis onmiddellijk te betalen met een verhoging van 50 fl. Tevens vraag ik dit gerechtshof de heer Xp007 een waarschuwing te geven dat bij een herval van deze persoon een verbanning van tot de mogelijkheid bestaat.


Rest mij nog de verdachte op zijn rechten te wijzen. Hij heeft recht op verdediging in de vorm van een advocaat, die op de volgende plaats beschikbaar is: http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewforum.php?f=651

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

Ik heb toch gezegt dat als Dds zijn acc. niet terug krijgt en we niet schadeloos gesteld worden ik hier ook niet meer wens rond te lopen.

Het acc. van Dds was zo weg om niets en de mijne hebben jullie schijnbaar moeite mee.

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

beste? Doe nouw niet of ik iets niet begrijp

Als Dds niet terug kan komen waarom ben ik hier dan nog? God niet

Rekwisitoor van de openbare aanklagerEdit

De beklaagde spreekt over zaken die niet van belang zijn in deze rechtzaak. Ik blijf dan ook bij mijn eis. Echter moet ik opmerken dat ik geen 4 dagen extra eis maar 3 dagen aangezien de wet het mij niet toelaat deze persoon 7 dagen te laten op sluiten.

Ik wil ook even toespelen dat een ter dood veroordeelde onmogelijk weer tot leven kan gebracht worden heer Xq007 is toch wijs genoeg omdat te beseffen hoop ik. Zijn verzoek of eerder eis om een dode persoon weer tot leven te brengen is dan ook een absurde eis van de Heer Xp007. Wij zijn God niet beste.


De aanklager riep Laralaika op als getuige Edit

  • Lara stapt naar voren en groet de aanwezigen*

Geachte Rechter. Zoals u al heeft kunnen zien is de heer Xq007 geen onbekende voor het Hof van Justitie.

Ik heb meerdere brieven met de heer Xq007 gewisseld over de opgelegde schikking. Helaas allen met een negatief antwoord. De heer Xq007 heeft in 1 van de brieven aangegeven dat hij geen geld bezat. Ik hem een aantal dagen gadegeslagen en de heer Xq007 bleef op 1 florijn staan. Ik heb toen een gesprek gehad met voormalig OA, vrouwe Dolina. We hebben toen besloten om de heer Xq007 1 week de kans te geven om het schikkingsbedrag van 63 fl te bij elkaar te krijgen en te betalen. Ook op dit aanbod kreeg ik een negatieve reactie.

Geachte Rechter, dit begint nu echt uit de hand te lopen.

  • Lara knikte naar de Rechter en OA en nam weer plaats*

VonnisEdit

  • Estorius bekeek het lange strafblad van de Heer Xq007 en zuchtte*

Heer Xq007, u bent hier bijna vaak als de openbare aanklager, inmiddels. Echter zal dit niet in uw voordeel werken, zeker niet in de toekomst.

Het niet naleven van de vorige uitspraken, zal automatisch worden bestraft met drie dagen celstraf. Daarnaast zal ik beboeten voor een extra 25 florijnen, bovenop de boetes die u al heeft staan bij de veldwachter, plus de gebruikelijke 5 administratiekosten.

Als u dit ditmaal niet na leeft, dan zal ik u spoedig op herhaling zien voor dit strafbare feit. En ik verzeker u dat dit geen plezierig bezoek zal zijn.

  • Estorius slaat de hamer op het hout*

De beklaagde is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 dagen et à een boete van 5 florijnen.

Zaak Bashmir vs. Graafschap Holland - Slavernij - Schuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

Edelachtbare,

Ik breng hier voor U de Heer Bashmir. Deze Heer heeft zich schuldig gemaakt aan slavernij volgens ons strafwetboek onder de artikels.

Op.2.Artikel 1. Iedere Hollander heeft het recht op een degelijk minimumloon. Dit minimumloon is 14 florijnen. Iedere persoon die iemand aanwerft voor een salaris inferieur aan 14 florijnen zal als slavendrijver worden beschouwd.

Artikel 2. Iedere slavendrijver wordt een minnelijke schikking aangeboden. De minnelijke schikking bedraagt het verschil tussen het feitelijke loon en het wettelijke minimumloon. De veldwacht keert dit bedrag na ontvangst zo mogelijk daarna uit aan het slachtoffer. Indien de slavendrijver niet meewerkt aan een schikking kan de slavendrijver gedagvaard worden.

De veldwacht heeft getracht een minnelijke schikking te bereiken, echter werd hier niet op gereageerd. Bij dezen leg ik het volledige dossier voor U neer.

http://kasteelvandenhaag.actieforum.com/bureau-van-de-utrechtse-veldwacht-f35/30-06-1456-bashmir-poging-tot-slavernij-t2902.htm

Daar de Heer Bashmir niet ingaat op de voorgestelde schikking concludeert het kantoor van de OA dat de Heer Bashmir niet wenst tot een schikking te komen met de veldwacht en maakt hij zich schuldig aan slavernij. Gelet op de door de wet gestelde procedure eist de OA de terugbetaling van het verschil tussen het gegeven salaris en het minimale vereiste salaris aan het slachtoffer, een boete evenredig aan het minimumloon te betalen aan de veldwacht.

Rest mij nog enkel de beklaagde op zijn rechten te wijzen. De verdachte blijft in vrijheid gedurende de loop van het proces. Hij heeft recht op verdediging in de vorm van een advocaat, die op de volgende plaats beschikbaar is: http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewforum.php?f=651

Hier kan de beklaagde onze wetten & decreten terugvinden: http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewtopic.php?t=1553


Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

De betreffende persoon is zich niet komen aanmelden.


Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

De betreffende persoon is zich niet komen aanmelden.


Rekwisitoor van de openbare aanklagerEdit

Jrkboy staat op

Edelachtbare,

Ik eis, gelet op Boek II: Op. 2 art. 4, een terugbetaling van het verschil van het gegeven salaris en het minimumloon( 2 florijnen) en een boete equivalent aan dit( 2 florijnen).

Jrkboy zet zich terug neer


VonnisEdit

De beklaagde is schuldig bevonden aan Slavernij.

Asherah leest de bewijsstukken en aanhoort de Openbaar Aanklager. Vervolgens staat ze op.

Beste aanwezigen,

Wij zijn hier vandaag bijeengekomen voor iemand die het niet nodig acht te voldoen aan de duidelijke wetten aangaande slavernij (boek II, Opus 2 Artikel 1 en Artikel 2) van ons Graafschap, noch een repliek te geven op de verzoeken van de veldwacht. Uit bovenstaande feiten concludeer ik dat de beklaagde op geen enkele wijze tegemoet wil komen in deze zaak.

Dit alles in aanschouwing genomen, tezamen met het geldige bewijsmateriaal geleverd door de Openbaar Aanklager en de strafwet uit Boek II, Opus 2 Artikel 4, kom ik tot de volgende uitspraak;

De Heer Bashmir dient een vergoeding van FL 4,- aan de veldwacht te betalen. Hiervan is FL 2,- tegemoetkoming voor het slachtoffer en FL 2,- boete voor het niet nakomen van opgelegde instructies. Uiteraard dienen ook de 5 FL administratieve kosten te worden voldaan.

Einde rechtzaak.

Asherah slaat met de hamer

De beklaagde is veroordeeld tot een boete van 5 florijnen.

Zaak <naam> vs. <naam> - <aanklacht> - <vonnis> Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

De verdediging riep <naam> op als getuigeEdit

De aanklager riep <naam> op als getuige Edit

VonnisEdit