Wikia


Boek III : Religie in het Graafschap HollandEdit

Op. 1. De Aristotelische Kerk is de officiële godsdienst van het Graafschap Holland.Edit

Artikel 1.Edit

De Aristotelische Kerk is de officiële godsdienst van het Graafschap Holland. Pogingen om de overige godsdiensten te verspreiden zullen niet getolereerd worden. Iedere burger heeft het recht om zijn eigen religie te kiezen, maar enkel het Aristotelische geloof mag gepropageerd worden.

Artikel 2.Edit

Alleen een Aristotelisch gelovige Graaf kan aan de macht van Holland komen, hij zal gedoopt moeten zijn en in de Kerk geloven.

Op. 2. De Inquisitie is de justitie van de Kerk.Edit

Artikel 1.Edit

Elk soort van ketterij, schisma of atheïsme is verboden in Graafschap Holland, elke verspreiding van een soort van ander geloof dat niet behoord tot de registers van de Kerk (Averroïsme en Spinozisme horen daar niet bij) zullen zwaar bestraft worden door de Heilige Inquisitie.

Artikel 2.Edit

Ketterij wordt erkend als verwerping van het Aristotelische dogma.

Artikel 3.Edit

Schisma is de scheiding van de Kerk met de werkelijke Aristotelische Kerk die de aristotelische waarheid bezit, gift en creatie van God.

Op. 3. Het geloof van het Graafschap is het Aristotelische Geloof.Edit

Artikel 1.Edit

Het graafschap is eigen baas over zijn keuzes, zolang deze maar niet in strijd zijn met het Aristotelische geloof.

Op. 4. Verdrag tussen het Graafschap Holland en de Zeer Heilige Rooms-Aristotelische Kerk.Edit

We hebben ervoor gekozen om het Graafschap Holland en de Aristotelische en Roomse Kerk dichter bij elkaar te brengen, om een sterke vriendschappelijke relatie te kunnen opbouwen, zodat een goede samenwerking kan worden gegarandeerd tegenover het Hollandse volk, zodat deze in vrede kan leven op de Hollandse gronden, en zodat Holland een beter religieus bestaan kan opbouwen samen met alle gelovigen, en diegenen die twijfelen kunnen overtuigen van het geluk en de vriendschap die de aristotelische gemeenschap kan brengen.

Deel I: De rol van de Kerk in de spirituele organisatie van het Graafschap Holland.Edit

Artikel I.1.Edit

Dit verdrag maakt van het Rooms-Aristotelische Geloof, Universeel en Ondeelbaar, het officiële staatsgeloof van het Graafschap Holland. Deze erkend de Rooms-Aristotelische Kerk, Universeel en Ondeelbaar, als enige kerk, en ook bezitter van het Ware Geloof. Holland erkend het bestaan van de Heilige Stoel en al haar instituten.

Artikel I.2.Edit

Andere geloven of sekten zijn verboden op Hollandse grond, zonder toestemming.

Artikel I.3.Edit

Enkel het Aristotelische Geloof mag in het openbaar (hallen, herbergen etc...) verkondigt worden, en heeft het recht om te bekeren.

Artikel I.4.Edit

Iedere overtreding van een van de artikelen in dit verdrag zal gezien worden als ketterij.

Artikel I.5.Edit

De hiërarchie van de Kerk zal moeten gerespecteerd worden tijdens iedere relatie tussen de Kerk en de tijdelijke machten.

Deel II: De rol van de Kerk in het burgerlijke leven.Edit

Artikel II.1.Edit

De aristotelische huwelijken zijn de enige geldige huwelijken.

Artikel II.2.Edit

De Kerk geeft als missie om de aristotelisch gedoopte mensen een laatste rustplaats te geven en ze te begraven volgens het Aristotelische Dogma.

Artikel II.3.Edit

De Aristotelische Kerk zal haar best doen om in iedere Hollandse parochie een pastoor te hebben zodat de missen kunnen doorgaan. Net als de ceremonieën: Dopen, Huwelijken, Begrafenissen, daar tegenover, zal het Graafschap Holland zich in zetten om de Hollandse toekomstige pastoren financieel te ondersteunen, via de banken van Holland.

 • Zij zullen een bedrag van 1200 florijnen lenen aan een toekomstig klerk die er dan ook voor kiest om de weg van de Kerk te volgen zodra deze level 3 bereikt. Deze persoon zal vervolgens door de Aartsbisschop benoemd worden tot Pastoor. De aanvraag van een lening zal aan de Aartsbisschop gedaan worden die het zelf zal doorgeven aan het Graafschap. De pastoor die een lening heeft afgesloten zal minstens 3 maanden moeten staan in zijn Parochie en de lening terug betalen, als hij het Graafschap verlaat dan zal hij de lening moeten terug betalen met een rente van 10 %.
 • Zij zullen de Aartsbisschoppen financieel steunen in hun escortes, maar dan ook enkel met religieuse doeleinden.
 • Zij zullen er voor moeten zorgen dat er altijd een escorte van het Hollandse Leger gereed is om de klerken te kunnen beschermen tijdens hun trektochten in het Graafschap.

Artikel II.4.Edit

De grote religieuze feesten zullen worden gevierd samen met de leden van de Graafschappelijke Raad, zolang dit mogelijk is voor de leden van deze laatste.

Artikel II.5.Edit

De Kerk heeft als missie het helpen de armen. Haar vertegenwoordigers zullen dus hun best moeten doen om actief present te zijn bij liefdadigheidsacties, en zolang het mogelijk blijft, hun krachten bundelen bij de stedelijke en graafschappelijke autoriteiten.

Artikel II.6.Edit

De Kerk heeft als missie het volk te onderwijzen. Het volk, als deze dat wil, kan naar een klerk stappen.

Artikel II.7.Edit

De Kerk laat iedereen die het wil toe, door middel van het sacrement van het doopsel, in de aristotelische famillie.

Artikel II.8.Edit

De Graaf van Holland zal gedoopt moeten zijn, als deze dat niet is zal hij het binnen twee weken na de verkiezingen moeten zijn. Zijn raadsleden, publieke vertegenwoordigers, zijn aangeraden zich te laten dopen en zich te gedragen naar de Aristotelische principes.

Artikel II.9.Edit

Een plaats is toegestaan voor klerken in de stads- en graafschappelijke raad. Zodat deze de rechten van de Kerk kunnen verdedigen, zij zullen zich dan ook enkel in dit domein moeten bezig houden.

Deel III: Van de interne werking van de Kerk in Holland.Edit

Artikel III.1.Edit

De Aristotelische Kerk is vertegenwoordigt door Zijne Heiligheid de Paus. De Roomse Curie is, na de pontificale heer, de hoogste autoriteit van de Kerk.

Artikel III.2.Edit

De Kerk in Holland word vertegenwoordigt door het Aartsbisdom Keulen. Dit Metropolitaans Aartsbisdom (die Utrecht onder haar hoede neemt) word geleid door haar Aartsbisschop, gekozen door de leden van de Rooms Germaans Kerkelijk Assemblé. De Aartsbisschop heeft alle macht om wie dan ook te verheffen tot priester of andere post in de kerkelijke taken.

Artikel III.3.Edit

Het respect van de kerkelijke hiërarchie zal door ieder gerespecteerd moeten worden.

Deel IV: Spirituele wetten en de justitie van de Kerk. Edit

Artikel IV.1.Edit

De Zeer Heilige Inquisitie en de Officialiteiten, geïnstalleerd op Hollands grondgebied. De attributen van de Zeer Heilige Inquisitie staan in het IVe Boek van het Kanon Recht.

Artikel IV.2.Edit

De Inquisitie heeft als rol te enqueteren en te vervolgen: ketters, godslasteraars, heksen en sekteleden, bij het volgende verdrag. De Inquisitie zal het recht hebben om de lokale justitie om hulp te vragen indien dit nodig is

Artikel IV.3.Edit

Het kanonisch recht van de Rooms-Aristotelische Kerk heeft zijn volle machten zolang de artikelen in dit verdrag niet worden overschreden of tegen spreken. De Kerk zal zich er aan houden een exemplaar van het kanonisch recht te plaatsen in de Kerkelijke bibliotheek.

Artikel IV.4.Edit

Van de fouten:

 • Ketterij houd in het verwerpen van een deel of het gehele dogma.
 • Afvalligheid houd een of meerdere verloocheningsdaden van het Aristotelische Geloof in; gepleegt door een gedoopte.
 • Iedere preek van andere religieuze ideëen, verschillend dan de gesproken teksten van de Aartsbisschop zijn strafbaar.
 • Iedere schelding tegenover het Aristotelische Geloof of godslasterend parool is verboden op publieke plaatsen (herbergen, stadshallen, etc.).
 • Iedere belediging tegenover een Prelaat is strikt verboden. Hoe hoger de positie van de Prelaat in de kerkelijke hiërarchie, hoe strenger de straf.
 • Iedere verspreiding van een ander geloof op publieke plaatsen is verboden.
 • Atheïsme is een ergere vorm van apologie en is zwaar bestraft.
 • Iedere degradatie van kerkelijke plaatsen en/of kerkhoven is strik verboden en zal zwaar bestraft worden door de Inquisitie.
 • Hekserij dat de leer van magische kunsten of rituelen inhoud word bestraft, het gedachtenlezen eveneens.
 • Meinheid wordt beschouwd als verraad tegenover God door een belofte van een sacrement te verbreken.
 • Zich beschouwen als God, Aristoteles of Christos zal zwaar bestrafd worden.