Wikia


Boek IV: Juridische Procedures in het Graafschap HollandEdit

Op. 1. Over de onderzoeksprocedure.Edit

Artikel 1.Edit

De veldwacht houdt in :

 1. De Schout.
 2. De officieren van de veldwacht oftewel de hoofdveldwachters.
 3. De onder-officieren van de veldwacht oftewel veldwachters.

De gendarmerie houdt in:

 1. De Schout.
 2. De officieren van de gendarmerie oftewel de luitenanten.
 3. De onder-officieren oftewel sergeanten.

Artikel 2.Edit

De veldwacht is verantwoordelijk voor alle lokale zaken die enkel het dorp aangaan. Bvb slavernij en speculatie. De veldwacht zal per dorp worden ingericht en zal per dorp 1 hoofdveldwachter hebben en tenminste 2 veldwachters, aangesteld door de schout. De gendarmerie is verantwoordelijk voor alle provinciale zaken die het hele graafschap aangaan. Bvb verraad of roverij. De gendarmerie zal bestaan uit 1 luitenant en 2 sergeanten. De Gendarmerie is op geen enkel vlak superieur aan de veldwacht.

Artikel 3.Edit

De veldwacht is belast met de taak van het constateren van wetsovertredingen. Tezamen met de gendarmerie is ook belast met de taak van het verzamelen van de bewijslast en het opsporen van de daders. Hiervoor kunnen ze worden bijgestaan door de Openbare Aanklager.

Artikel 4.Edit

De veldwacht is verantwoordelijk voor de ontvangst van klachten neergelegd door slachtoffers van een wetsovertreding. Zij moet ze indien nodig doorgeven aan de gendarmerie, en anders – indien het dus een lokale aangelegenheid is – moet ze ze zelf behandelen.

Artikel 5.Edit

De veldwacht of de gendarmerie moet het slachtoffer voor de aanvang van de rechtszaak op de hoogte brengen van zijn rechten :

 1. Om zich als burgerlijke partij op te stellen indien een rechtzaak volgt.
 2. Om, indien hij/zij dit wenst, bij te worden gestaan door een advocaat of door een relevante groepering of associatie van zijn/haar keuze. De rechter kan, op vraag van het slachtoffer, ook een advocaat toewijzen aan het slachtoffer. Alle kosten zullen bij het slachtoffer liggen.

Artikel 6.Edit

De veldwachters en gendarmen mogen alle mogelijke nuttig geachte inlichtingen vragen aan de beklaagde wat hen mogelijk moet maken om een dossier op te stellen. (bijvoorbeeld: een screenshot van zijn “gebeurtenissen”.) Indien de beklaagde weigert de gevraagde bewijsstukken te leveren, zal hij/zij beschuldigd worden van “belemmering van de rechtsgang” (verstoring van de openbare orde) en dan zal van hem/haar vermoed worden dat hij/zij schuldig is voor de hem/haar aangaande rechtszaak.

Artikel 7.Edit

De agenten van de veldwacht of gendarmerie mogen eveneens alle personen waarvan gedacht wordt dat ze inlichtingen kunnen verschaffen over de zaak ondervragen.

Op. 2. Over de juridische procedure.Edit

Artikel 1.Edit

De rechtzaak verloopt volgens het volgende protocol:

 1. De veldwacht verzamelt alle nodige informatie voor het dossier.
 2. De veldwachters bieden de overtreder een schikking aan bij eerste overtreding van speculatie of slavernij. In de overige gevallen geven de veldwachters het dossier door aan de Openbare Aanklager als er voldoende bewijzen voorhanden zijn. De Openbaar Aanklager kan in gevallen van slavernij, oplichting alsmede verstoring van de openbare orde de veldwacht verzoeken de overtreder een schikking aan te bieden.
 3. Indien de openbare aanklager de feiten en bewijzen voldoende vindt voor een proces, stelt hij de betreffende perso(o)n(en) in staat van beschuldiging.
 4. De rechtszaak wordt met de akte van in beschuldigingstelling opgestart.
 5. Het eerste pleidooi van de verdediging. Dit pleidooi dient binnen 48 uur na het inleveren van de akte van in beschuldigingstelling te worden aangeleverd.
 6. De openbare aanklager heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging.
 7. De verdediging heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging.
 8. De openbare aanklager houdt zijn requisitoir waarin hij een bepaalde straf of de vrijlating eist. Dit requisitoir dient ten laatste 48 na de laatste getuigenis te worden gehouden.
 9. De verdediging heeft recht op een laatste pleidooi voor de rechter een vonnis uitspreekt. Dit pleidooi dient ten laatste 48 uur na het requisitoir van de openbaar aanklager te worden ingeleverd.
 10. De rechter spreekt een vonnis uit.

Artikel 1.a.Edit

In bijzondere omstandigheden kan de rechter bepalen dat van deze termijnen wordt afgeweken. Van deze termijnen mag in ieder geval worden afgeweken vanaf 3 dagen voor de verkiezing van een nieuwe raad tot aan de benoeming van een nieuwe rechter en openbaar aanklager.
In geval van schending van deze termijnen kan de procedure worden voortgezet waarbij de betreffende stap wordt overgeslagen.

Artikel 1.b.Edit

In combinatie met de schikking wordt een voorwaardelijke boete opgelegd. Deze verbeurt indien de overtreder binnen 3 maanden opnieuw een strafbaar feit pleegt. De hoogte van de voorwaardelijke boete wordt bepaald
 • in geval van een overtreder jonger dan 3 maanden op 50% van de schikking + 5 florijnen.
 • in geval van een overtreder ouder dan 3 maanden doch jonger dan 6 maanden op 50% van de schikking + 25 florijnen.
 • in geval van een overtreder ouder dan 6 maanden op 100% van de schikking + 40 florijnen.

Artikel 2.Edit

Indien de rechter het nodig acht, mag hij de beschuldiging/aanklacht herformuleren of wijzigen en een vonnis vellen volgens de nieuwe beschuldiging. Zo kan hij bijvoorbeeld de aanklacht van verstoring van de openbare orde naar een van verraad veranderen.

Artikel 3.Edit

Een minnelijke schikking is mogelijk indien beide partijen akkoord gaan. Zodra er een regeling is getroffen, zal het proces worden stopgezet.

Artikel 4.Edit

De akte van in beschuldiginstelling, of ze nu door de Openbare Aanklager of door een burgemeester wordt geschreven, moet steeds de volgende zaken bevatten:

 • De rechten van de beklaagde (blijft in vrijheid gedurende de loop van het proces, heeft het recht op een advocaat)
 • Een formulier (NRP : een link) met uitleg over waar de wetboeken terug te vinden zijn
 • De aard van het misdrijf of de misdaad voor dewelke de beklaagde voor de rechter moet verschijnen. (Slavernij, Oplichting, Verstoring van de Openbare Orde, Verraad, Hoogverraad of Hekserij)
 • De naam van de beklaagde.
 • Alle overige informatie die de Openbare Aanklager of burgemeester nodig acht.

Artikel 5.Edit

De rechter en de Openbare Aanklager behouden zich het recht om het proces verder te zetten indien de beklaagde het graafschap ontvlucht. De rechter behoud zich het een vonnis bij verstek te vellen indien hij het graafschap minder dan 5 dagen voor de start van het proces heeft verlaten en wanneer hij geen versnelde procedure heeft gevraagd.

Artikel 6.Edit

Indien de eer van de beklaagde of van het slachtoffer is gekrenkt, is het toegestaan dat beide partijen dit in alle eer en geweten uitvechten met een duel, indien beide partijen akkoord zijn met de regeling van het duel.

Artikel 7.Edit

De bewijsmiddelen gerangschikt volgens juridische waarde en relevantie:

 1. De juridische aktes bewijzen zich door een vooraf bepaald bewijsstuk: het geschrevene. Twee types van aktes (contracten, charters,…) onderscheiden zich: De authentieke akte geschreven door een bevoegd persoon (Notaris, Advocaat, Rechter of Graaf) en ondertekend door de verschillende partijen. Het vormt zo een absoluut bewijs. Ten tweede zijn er de private aktes die vrij door de betreffende partijen worden geschreven en ondertekend.
 2. Andere geschreven of letterlijke bewijsstukken : In de vorm van een screenshot van iets uit het IG gedeelte van KdR, een post van op het officiële forum van KdR, een post op een forum erkent door de juridische autoriteit (in dit geval; het Kasteel van Den Haag en de Hollandse Kanselaarij). MSN wordt NIET aanvaard als bewijsstuk. Indien ze toch gebruikt wordt, is het vonnis ongeldig.
 3. De bekentenis.
 4. De legale vermoedens.
 5. Getuigenissen.
 6. De beklaagde wordt door de Openbaar Aanklager op het recht van bijstand door een advocaat gewezen.
 7. De vermoedens via aanwijzigingen.
 8. De eed.

Opmerking 1 : De rechter moet echter steeds zijn juridisch gezond verstand gebruiken. Opmerking 2 : Bij het gebruik van bewijsstukken komende van een niet officieel forum moet de administrator van het forum akkoord gaan, alsook de beide partijen, voor zoverre de IRL wetgeving dit allemaal toestaat. Zonder deze toestemmingen mogen deze bewijzen niet meegerekend worden.

Artikel 8.Edit

Bij gevallen van hoogverraad moet de rechter worden bijgestaan door een college van rechters bestaande uit: de rechter zelf, 2 edelmannen van de provincie en de burgemeesters. Dit college moet dan volgens een 2/3de meerderheid de schuld bepalen en vervolgens via een normale meerderheid een gepaste straf bepalen. Het overleg tussen de rechters moet volkomen worden afgeschermd van de buitenwereld en zal plaatsvinden op het kasteel van Den Haag.

Artikel 9.Edit

Bij gevallen van verraad moet de rechter worden bijgestaan door de Graaf van Holland.

Op. 3. Gerechtelijke proceduresEdit

Artikel 1.Edit

In de strafrechtelijke procedures wordt onderscheid gemaakt tussen een gesloten strafzaak en een publieke strafzaak. De gesloten strafzaak is standaard. Onder bepaalde voorwaarden beschreven in Artikel 4. kan tot een publieke strafzaak worden overgegaan.

Artikel 1.1.Edit

De gesloten strafzaak wordt voorgezeten door de Rechter. De Openbaar Aanklager legt de zaak voor. De Rechter oordeelt over schuld en bepaalt de strafmaat.

Artikel 1.2.Edit

De publieke strafzaak wordt voorgezeten door de Rechter. De Openbaar Aanklager legt de zaak voor. De jury oordeelt in samenspraak met de Rechter over schuld. De Rechter bepaald de strafmaat.

Artikel 2.Edit

De beklaagde heeft recht op bijstand van een advocaat.

Artikel 2.1.Edit

De advocaat moet erkend zijn door het Graafschap en dus lid zijn van het Gilde der Advocaten.

Artikel 2.2.Edit

De beklaagde dient de advocaat voor het eerste pleidooi van de verdediging in dienst te hebben genomen en de Rechter ervan op de hoogte hebben gebracht dat hij/zij gebruik maakt van een advocaat.

Artikel 3.Edit

Tijdens de publieke strafzaak dient men zich aan voorgeschreven regels te houden.

Artikel 3.1.Edit

Noch de beklaagde, noch de Openbaar Aanklager heeft het recht een bepaald jurylid te wraken.

Artikel 3.2.Edit

De beklaagde heeft het recht maximaal twee personen op te roepen in zijn verdediging.

Artikel 3.3.Edit

De openbaar Aanklager heeft het recht om het laatste woord te voeren naar de juryleden.

Artikel 3.4.Edit

De uitspraak wordt gedaan door zes juryleden in samenspraak met de voorzittende Rechter. De uitspraak is pas geldig wanneer een meerderheid van stemmen is behaald.

Artikel 4.Edit

Residenten van het Graafschap (level 0) en burgers van het Graafschap zonder ambacht (level 1) worden bij overtreding van de wet berecht door een Rechter, aangesteld door de Graafschappelijke Raad.

Artikel 4.1.Edit

Gesloten rechtzaken zullen worden afgehandeld in de beslotenheid van de rechtzaal. Residenten en burgers zonder ambacht komen niet in aanmerking voor een publieke rechtzaak.

Artikel 4.2.Edit

Groepen, gildes, ordes of bedrijven komen niet in aanmerking voor een gesloten strafzaak.

Artikel 5.Edit

Iedere burger met een ambacht (level 2 en 3) kan in aanmerking komen voor een publieke rechtzaak.

Artikel 5.1.Edit

Burgers met een ambacht, maar zonder studierichting (level 2) kan een verzoek indienen om een publieke rechtzaak. De Rechter en Openbaar Aanklager zullen toestemming moeten verlenen alvorens de rechtzaak publiek wordt.

Artikel 5.2.Edit

Iedere burger met ambacht en studierichting (level 3) heeft het recht op een publieke rechtzaak. De Rechter en Openbaar Aanklager hoeven hiervoor niet eerst toestemming te verlenen.

Artikel 5.3.Edit

Personen verheven in de Adelijke stand, ongeacht de sociale status, heeft recht op een publieke rechtzaak. De Rechter en Openbaar Aanklager hoeven hiervoor niet eerst toestemming te verlenen.

Artikel 5.4.Edit

Strafzaken aangespannen tegen groepen, gildes, ordes of bedrijven zullen ten alle tijde publiekelijk zijn.

Artikel 6.Edit

Bij een publieke strafzaak dient een jury te worden opgesteld uit zes burgers, geboren te en woonachtig in het Graafschap Holland.

Artikel 6.1.Edit

Ieder jurylid dient eerlijk en objectief te oordelen en moet voor elke rechtspraak een eed afleggen.

Artikel 6.2.Edit

Ieder jurylid die zijn of haar eed verbreekt kan worden vervolgd op straffe van rechtsbelemmering.

Artikel 6.3.Edit

Een jurylid moet onbesproken zijn van gedrag. Inwoners met een strafblad komen niet in aanmerking voor de jury.

Artikel 6.4.Edit

Raadsleden zijn uitgesloten van deelname aan de jury.