Wikia


Boek II : Het strafwetboekEdit

Op. 1. Over de definitie van misdaden, misdrijven en straffen.Edit

Artikel 1.Edit

Een inwoner of reiziger, om het even van welke nationaliteit of woonplaats, kan gedagvaard worden door het Hof van Justitie van Holland.

Artikel 2.Edit

Elke criminele of misdadige actie erkent door de rechter wordt bestraft met een straf. Deze straf is evenredig met de actie die de oorzaak is van de straf. De Graaf kan echter wel gratie verlenen na aanvraag.

Artikel 3.Edit

De misdaden en misdrijven worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Artikel 3.1.
  • Slavernij : Wat betrekking heeft tot de relaties tussen werkgevers en werknemers.
 • Artikel 3.2.
  • Oplichting : Wat betrekking heeft tot een onwettige verrijking.
 • Artikel 3.3.
  • Verstoring van de Openbare Orde:
   • Elke handeling, actie, gedraging die een aanslag is op de fysieke en/of morele integriteit van een persoon of groep.
   • Elke handeling, actie of gedraging die de openbare orde of de goede werking van de gemeenschap verstoord.
 • Artikel 3.4.
  • Verraad: Elke actie ondernomen door een persoon of een groep personen die op één of andere manier schade berokkent aan het Graafschap in brede zin.
 • Artikel 3.5.
  • Hoogverraad: Elke actie ondernomen door een door het Graafschap beëdigd persoon die schade berokkent aan het Graafschap in brede zin. Of elke handeling ondernomen door een persoon of een groep van personen die ernstige en/of onherstelbare schade berokkent aan het graafschap.
 • Artikel 3.6.
 • Hekserij : Wat betrekking heeft tot het kerkelijk recht.


Artikel 4.Edit

Graafschap in brede zin: Met graafschap in brede zin wordt bedoeld: de Graaf, de raadsleden, de door het Graafschap beëdigde personen, de burgemeesters, het leger, een significant deel van zijn bevolking, alle publieke bezittingen van het Graafschap, al de instellingen van het Graafschap en zijn symbolische waarden en bezittingen.

Artikel 5.Edit

De volgende straffen kunnen worden uitgesproken. (Van licht naar zwaar gerangschikt)

 • 1. Publieke sancties (publieke excuses, schandpaal,…)
 • 2. Financiële sancties (Schadevergoedingen, terugbetalingen, boetes,…)
  • 2.1. De rechter kan besluiten om tot 50 % van de boete aan het Graafschap te laten betalen.
 • 3. Sancties van gemeenschapsdienst (De veroordeelde een actie laten ondernemen die voordelig is voor de hele gemeenschap)
 • 4. Lichte gevangenisstraffen (Gevangenisstraf van maximum 3 dagen).
 • 5. Zware gevangenisstraffen (Gevangenisstraf van meer dan 3 dagen).
 • 6. Lichamelijke sancties (zweepslagen, geselen, ….).
 • 7. Verbanning (al dan niet tijdelijk)
 • 8. Doodstraf. (Mensen van adel worden onthoofd.,mensen zonder addelijk bloed mag de rechter naar eigen goeddunken handelen.)

NRP : De doodstraf zal enkel worden uitgesproken indien de beklaagde ermee instemt om na uitvoering van de doodstraf zijn personage te laten sterven. Zij die hun personage niet willen zien sterven zullen een lichamelijke straf krijgen (-10 bij elke karakteristiek)

 • 9. In geval van struikroverij , kan de rechter eisen dat hij die schuldig werd bevonden het slachtoffer moet vergoeden en alle gestolen goederen en/of geld moet terug bezorgen aan het slachtoffer. Dit indien het slachtoffer duidelijk kan aantonen dat hij de betreffende goederen en gelden ook daadwerkelijk in zijn bezit had voor de overval. Indien hij dit niet kan, zal de brigant 20 florijnen schadevergoeding moeten betalen aan het slachtoffer.

Artikel 6.Edit

De herhaling van een misdaad of misdrijf wordt als een verzwarende omstandigheid beschouwd, wat zwaardere straffen tot gevolg heeft.

 • Artikel 6.1
  • Het hebben van een strafblad wordt als een verzwarende omstandigheid beschouwd in geval van een rechtszaak, wat zwaardere straffen tot gevolg heeft.

Artikel 7.Edit

Een bekentenis wordt als een verzachtende omstandigheid beschouwd .

Artikel 8.Edit

De actieve en/of passieve deelname, direct of indirect, van een persoon aan een misdaad of misdrijf zal tot vervolging leiden voor het gerecht wegens medeplichtigheid aan de misdaad of misdrijf. Niet de aanstichter of de uitvoerder van een misdaad of misdrijf zijn kan leiden tot een mildere straf.

Artikel 9.Edit

Elke persoon die de goede werking van het gerecht en zijn dienaren verstoort riskeert grechtelijke vervolging. Bovendien zal het als een verzwarende omstandigheid worden beschouwd voor de desbetreffende hoofdzaak.

Artikel 10.Edit

De rechter kan rekening houden met armoede, weelde, en de persoonlijke situatie van de beschuldigde om het precieze bedrag van de straf te bepalen.

Artikel 11.Edit

De Graaf kan als hoogste autoriteit van het Graafschap enkel berecht worden door het Keizerlijk Hooggerechtshof.

Op. 2. Over Slavernij.Edit

Artikel 1.Edit

Iedere Hollander heeft het recht op een degelijk minimumloon. Dit minimumloon is 14 florijnen. Iedere persoon die iemand aanwerft voor een salaris inferieur aan 14 florijnen zal als slavendrijver worden beschouwd.

Artikel 2.Edit

Iedere slavendrijver wordt een minnelijke schikking aangeboden. De minnelijke schikking bedraagt het verschil tussen het feitelijk loon en het wettelijk minimumloon. De veldwacht keert dit bedrag na ontvangst zo mogelijk daarna uit aan het slachtoffer. Indien de slavendrijver niet meewerkt aan een schikking kan de slavendrijver gedagvaard worden.

Artikel 3.Edit

De grondbezitter kan van het officiële minimumloon afwijken als een expliciete overeenkomst tussen hem en de ingehuurde werkkracht bestaat. Deze overeenkomst is vrij van vorm en moet voorafgaand aan het aanbieden van de baan worden gemaakt. Indien gedaagd voor het Gerecht, rust de bewijslast van het bestaan van de overeenkomst op de grondbezitter.

Artikel 4.Edit

De straf voor slavernij, is voor een deel een terugbetaling van het verschil tussen het gegeven salaris en het minimaal vereiste salaris, en voor een ander deel een boete equivalent aan dit. In geval van herhaling, kan de boete per herhaling verdubbeld worden, en veelvuldige herhalingen kunnen leiden tot een publieke sanctie (schandpaal).

Op. 3. Over Oplichting.Edit

Artikel 1.Edit

Wordt beschouwd als Oplichting: Speculatie. Speculatie is strikt verboden. Speculatie is de aankoop en de herverkoop met winst van één bepaald type product op één bepaalde markt. De schuldige riskeert een zware boete die onder andere het dubbele van de vermoedelijk gemaakte winst bedraagt. In geval van herhaling wordt deze verdrievoudigd, en kan de boete samengaan met gevangenisstraffen of publieke straffen.

Artikel 2.Edit

Wordt beschouwd als oplichting : De plundering van dorp of graafschap. De plundering van een dorp, is de doorverkoop op grote schaal van goederen van het dorp, idem voor bij het graafschap. De schuldige kan de zwaarste straffen riskeren, naargelang de appreciatie van de openbare aanklager en de mildheid van de rechter en naargelang de ernst van de zaak.

Artikel 3.Edit

De verkoop van een akker door middel van een valse aanbieding wordt beschouwd als oplichting. De boete is equivalent aan de prijs voor dewelke de koper het terrein heeft aangekocht en kan samengaan met gevangenisstraffen of publieke sancties.

Artikel 4.Edit

Elk individu die goederen, die hij/zij zelf niet nodig heeft of zelf niet kan omvormen tot producten met toegevoegde waarde, koopt van het gemeentehuis onder de prijzen van de automatische aankoop wordt als oplichter beschouwd. De beschuldigde riskeert een gevangenisstraf en een boete

Artikel 5.Edit

Elke persoon die contracten en/of akkoorden van commerciële aard getekend heeft met het graafschap of een dorp en deze niet naleeft, zal vervolgd worden voor oplichterij.

 • Artikel 5.1
  • Het gebruik van commerciële mandaten geleverd door een burgemeester of het graafschap voor eigen welzijn en profijt is strafbaar.
 • Artikel 5.2
  • Burgers van het Graafschap Holland kunnen onderling handelsverdragen afsluiten, gildes, vennootschappen of andere 'rechtspersonen' oprichten na goedkeuring van een charter door de Raad. Misbruik of verzuim zullen bestraft worden zoals bepaald in artikel 5.


Artikel 6.Edit

Elke persoon die de eigenaar is van een herberg uit Holland moet verplicht verblijven in het dorp waar de herberg zich bevind. Indien de eigenaar wenst te verhuizen, moet hij zijn etablissement voor zijn vertrek sluiten. De beschuldigde riskeert een boete bij het niet naleven van deze wet.

 • Artikel 6.1
  • Iedere eigenaar van een herberg die aan zijn klanten misleidende menukaarten voorlegt, kan beschuldigd worden van oplichterij.

Op. 4. Over Verstoring van de Openbare Orde.Edit

Artikel 1.Edit

Iedere verstoring van de openbare orde, of van de openbare rust, zedelijkheid of veiligheid, zal vervolgd worden voor verstoring van de openbare orde. Het niet naleven van Graafschappelijke of gemeentelijke decreten kan leiden tot vervolging voor verstoring van de openbare orde. Ook het opruien van de bevolking of het publiekelijk dreigen met een revolte kan beschouwd worden als verstoring van de openbare orde.

Artikel 2.Edit

Elke belediging of dreiging of enige vorm van lastig vallen naar een burger toe zal beschouwd worden als verstoring van de openbare orde.

Artikel 3.Edit

Elke vorm van geweld tegen een burger in herbergen zal beschouwd worden als verstoring van de openbare orde.

Artikel 4.Edit

Elke vorm van smaad of laster en eerroof zal beschouwd worden als verstoring van de openbare orde.

Laster en eerroof zijn klachtmisdrijven; Enkel na klacht van derden zal het gerecht in actie schieten.


Artikel 5.Edit

Elke vorm van vervalsing of vervorming van officiële documenten of bewijzen, die gebruikt worden in een rechtszaak, met als doel de uitspraak te beïnvloeden zal als verstoring van de openbare orde beschouwd worden. Elke vorm van meineed of vrijwillig verzuim als getuige in een rechtszaak, het vrijwillig uitspreken van foute verklaringen of het vrijwillig achterhouden van bepaalde informatie gedurende de loop van een rechtszaak, zal beschouwd worden als verstoring van de openbare orde.

Artikel 6.Edit

Elke persoon die zich vrijwillig laat aanwerven voor een salaris dat niet voldoet aan de wetten of decreten van het Graafschap of dorp, met als doel winstbejag dankzij de rechtszaak zal beschuldigd worden van verstoring van de openbare orde.

Artikel 7.Edit

Roverij stemt overeen met een diefstal van rijkdom (goederen en/of florijnen) van een ander persoon, met of zonder de intentie om de persoon te verwonden of vermoorden.

 • Artikel 7.1
  • Elke persoon die de acties beschreven in artikel 7 van dit wetboek op Hollands grondgebied uitvoert, zal beschuldigd worden van roverij en berecht worden.

Artikel 8.Edit

Elke persoon die een ander persoon verwondt zonder dat deze persoon hem/haar heeft aangevallen, met of zonder de intentie tot moord, zal beschuldigd worden voor verstoring van de openbare orde en berecht worden.

Artikel 9.Edit

Elke weigering en elke bewuste of onbewuste vorm van nalatigheid of verzuim om de uitspraak van de rechter na te leven of om een voorwaarde opgelegd door de rechter voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling na te leven, zoals vermeld in het vonnis, zal bestraft worden met een nieuw proces voor verstoring van de openbare orde. De beklaagde zal automatisch een celstraf van minstens 3 dagen krijgen en indien de rechtbank het nodig acht ook een bijkomende straf krijgen.

Artikel 10.Edit

Iedere persoon die op de lijst van persona non grata van het graafschap staat, en die het grondgebied van Holland betreedt zal aangeklaagd worden wegens verstoring van de openbare orde.

 • Artikel 10.1
  • De raad kan mensen op een lijst met persona non grata zetten na een stemming met meerderheid.
 • Artikel 11.
  • Het niet naleven van de taalwetgeving van de grondwet zal bestraft worden met een officiële waarschuwing van de veldwacht (doch dient vermeld, aangaande de ernst van het eerste misdrijf kan men via het gerecht 11.1 onmiddellijk pogen in te roepen).
 • Artikel 11.1
  • Indien 11 niet van tel, of indien de beklaagde de waarschuwing naast zich neer legt, dient te overtreder zich voor het gerecht te verantwoorden en een boete te betalen naargelang zijn positie in de gemeenschap:
   • lvl0 : 10 florijnen
   • lvl1 : 30 florijnen
   • lvl2 : 50 florijnen
   • lvl3 : 70 florijnen
 • Artikel 11.2
  • Indien de veroordeelde besluit het bedrag te voldoen aan de stad waar het misdrijf is gepleegd, wordt de totale som van de boete met 10% verminderd.

Artikel 12Edit

Eeniedere Hollander in het bezit van informatie die het graafschap kan helpen bij het bestrijden van misdaad of andere gevaren, is verplicht deze informatie aan de raad door te geven.

Op. 5. Over Verraad en Hoogverraad.Edit

Artikel 1.Edit

Een misdaad zal beschouwd worden als verraad wanneer de misdaad begaan is door een niet-beëdigd persoon, en als hoogverraad wanneer ze is begaan door een persoon beëdigd door/van het graafschap De hoogste straffen kunnen uitgesproken worden voor zaken van verraad en hoogverraad.

Artikel 2.Edit

Elke poging van een resident van het graafschap Holland ondernomen tegen de Hollandse instellingen, of elke verspreiding van militaire, politieke of economische informatie en gegevens met als doel de verzwakking van of het toebrengen van schade aan het Graafschap Holland en zijn lokale instituten, voornamelijk door verlies van grondgebied, populatie, sociale stabiliteit, politieke soevereniteit of economische autonomie, zal als verraad beschouwd worden.

Artikel 3.Edit

Elke inwoner die aan een onbevoegd persoon of aan een ander graafschap of hertogdom als geheim geclassificeerde informatie of informatie die betrekking heeft tot de veiligheid van het Graafschap zal als verrader beschouwd worden. Spionage is een exclusief voorrecht voor de Graaf. De personen die werken onder zijn bevoegdheid vallen hier niet onder. Verraad zoals hier vernoemd, nl. het verspreiden van geheime informatie, wordt bestraft met de dood.

Artikel 4.Edit

Elke inwoner die weigert zich te onderwerpen aan een beslissing van de Raad zal beschouwd worden als verrader.

Artikel 5.Edit

Elke vorm van misbruik van publieke goederen, elk gebruik van zijn officiële functie met als doel de verrijking van zichzelf of aanhangers zal beschouwd worden als verraad. Elke vorm van schade berokkenen aan de publieke financiën, of elke vorm van speculatie met als doel de verrijking van zichzelf of aanhangers ten nadele van de publieke financiën zal beschouwd worden als verraad.

Artikel 6.Edit

Elke openbare aanklager en elke rechter heeft de plicht om, indien de openbare aanklager oordeelt dat de aangebrachte elementen volstaan voor een rechtszaak, een rechtszaak op te starten en een gemotiveerde beslissing (vonnis, veroordeling, …) te nemen, op straffe van verraad.

Artikel 7.Edit

Gedurende zijn mandaat mag geen enkele burgemeester of de Graaf, om het goede verloop van het democratisch proces te garanderen, zich publiekelijk uitspreken voor een kandidaat bij verkiezingen, behalve bij zijn eigen herverkiezing, op straffe van verraad.

Artikel 8.Edit

Elk raadslid die weigert om trouw te zweren aan de Graaf zal beschouwd worden als hoogverrader.

Artikel 9.Edit

Elke resident van Holland heeft de plicht mee te helpen met de verdediging van Holland binnen de mate van zijn capaciteiten, in geval van een aanval of oorlog gevoerd tegen Holland. Elke persoon die weigert zal beschouwd worden als verrader.

Artikel 10.Edit

Elke inwoner die het poogt om een Hollandse functionaris om te kopen zal beschuldigd worden van verraad.

Artikel 11.Edit

Elke burgemeester moet zijn macht en positie gebruiken voor het welzijn van zijn gemeenschap en dorp, en niet voor zijn eigen welzijn. Het niet hiervan naleven zal beschouwd worden als verraad. Elke raadslid, graaf inclusief, moet zijn macht en positie gebruiken voor het welzijn van het graafschap, en niet voor eigen welzijn. Het niet hiervan naleven zal beschouwd worden als verraad.

Artikel 12.Edit

Het vormen van een leger zonder toestemming van de Graaf zal beschouwd worden als verraad jegens het Graafschap Holland

Artikel 13.Edit

Wanneer een raadslid beschuldigd wordt van hoogverraad, heeft de Graaf het recht om deze tijdelijk uit zijn functie te ontzetten.