Wikia
http://i265.photobucket.com/albums/ii205/Devian_album/413a.png


Devian de L'eau is het hoofd van de familie de L'eau, een van oorsprong Franse familie.

De reputatie van de familie staat ter sprake daar het hoofd van de familie zich naar verluid onrechtmatig adellijke titels heeft toegekend, Er zou ook sprake zijn over een erg duister verleden waarbij Devian de heidense goden van chaos Loki en Fenris zou hebben aanbeden. De familie legt ook claims op het nog niet erkende ministaatje Monaco, en zou zich éénzijdig hebben uitgeroepen tot een prinselijke familie die regeert over het prinsdom Monaco. Het hoofd van de familie weerlegt alle kritiek aangaande zijn titels daar hij beweert dat de familie de L'eau behoort tot de Franse Noblesse d'épée. De familie is recentelijk verbonden met het Koninklijke huis van Avis O'Hera, Mysterie Caitlyn de L'eau dochter van Devian de L'eau huwde met Atzo Avis O'Hera, waardoor de familie nu deel uitmaakt van de Avis O'Hera geslachtslijn. Devian de L'eau claimt zich de volgende titels toe, Prince Souverain de Monaco, Marquis de Chaumard, Comte de Lormes, Baron de La Brède et de Montesquieu, Seigneur de Saint Vérain et Achun. Zijn slagzin is een uitspraak van een Franse filosoof. "Mieux vaut faire, et se repentir, Que se repentir, et rien faire".


Voormalige mandaten:

- Rechter - Openbare aanklager - Dokter aan de universiteit - Voorzitter DVP - Ambassadeur voor Schotland - Inquisiteur arrondissement Keulen - Gilde voorzitter VVR - Capitaine général de LPdL

Vader van:

- Stephane Noë † - Dudek Huerta † - Diego Aloisi † - Aislin Louise † - Vesta Liara - Mysterie Caitlyn - Iyana Aislin † - Haezel Nina † - Silean Mathis † - Astharte Aimee † - Francesca Roselyn

Grootvader van:

- Abigail Verena Delasta de L'eau, Sky-Lynn Whitesnow


Persoonlijke geschiedenis

Devian de L’eau werd geboren in de Franse stad Dijon, hij is de oudste zoon van Jean Pierre de L’eau en diens vrouw Marie Anne de Nain. Zijn ouders kregen nog 2 kinderen zijnde, Witchy Kahlan en wijlen Valentin Sebastien. De familie de L’eau was van Franse adel en had de landerijen van Lormes, Chaumard, Saint Vérain en Achun onder haar beheer. Vader de L’eau had de titel van graaf en de familie genoot aanzien aan het Franse hof. Zoals traditie het voorschreef werd Devian naar de abdij van Cîteaux gestuurd om daar opgeleid te worden in de leer van De Rooms Aristotelische kerk, ook kreeg hij basis onderricht in gouvernementele instituten, Biologie, letterkunde, theologie, astrologie en verschillende talen als Grieks en Latijn. Het was in die periode dat Devian vragen begon te stellen over de zin van het leven. Helaas kreeg hij daar geen bevredigend antwoord op en werd hij vaak berispt door de paters die hem diende te onderrichten. Op zijn 15de werd hij door zijn vader naar de École Militaire te Parijs gestuurd om daar onderwezen te worden in de Beginselen van de militaire strategieën. Het was daar dat Devian een voorliefde kreeg voor alles wat met militaire zaken te maken had. Devian deed op de École Militaire vervroegd examen, slaagde en werd op zijn zestiende officier in het Franse Koninklijke leger.

Echter sloeg het noodlot toe. Verschillende edelen uit Bourgondië wilde zich afscheuren van het Franse Koninkrijk, de familie de L’eau koos echter loyaal de zijde van de Franse kroon. Door hun loyaliteit werd de familie algauw door de rebellen overmeesterd, Devian zijn ouders werden op beestige wijze in de kerk van Lormes voor het altaar van Jah afgeslacht. Toen Devian met enkele gardisten van de kroon aankwamen te Lormes werd hij na een hevig gevecht verraden door zijn eigen mannen die hun eigen vel trachten te redden, Zo werd hij overgeleverd aan de rebellen en werd hij door de officieren van de Franse garde beschuldigd van verraad aan de Koning, ze gaven hem de schuld van de nederlaag te Lormes en verklaarde dat hij onder één hoedje zou hebben gespeeld met de rebellen. Zijn titels, persoonlijke bezittingen en landerijen werden hem door de Franse kroon ontnomen en hij werd officieel door de koning als vogelvrij verklaard. Ondertussen had Devian zich kunnen bevrijden uit de handen van zijn gevangenbewaarders en was gevlucht naar het noorden. Totaal berooid van alles wat hij had kwam hij als onbekende aan in het graafschap van Holland. Met moeite vond hij werk op enkele landerijen in de buurt en werkte hij dag en nacht door om zelf ooit een stuk land te kopen, zijn verleden als zoon van de graaf van Lormes hield hij angstvallig verborgen, daar hij niet zeker was of de Fransen hem aan het zoeken waren of niet.


Na enkele jaren was Devian ondertussen in staat geweest 2 stukken grond te kopen en had hij een eigen smederij opgericht in de stad Rotterdam. Langzaam klom hij op de sociale ladder van de Hollandse maatschappij omhoog. Op een mooie dag leerde hij in een Rotterdamse herberg een mooie zuiderse vrouw kennen. Haar schoonheid verblinde Devian volledig, het duurde dan ook niet lang of heel zijn leven stond in teken van deze vrouw, hij deed er alles aan om haar aandacht te trekken en uit eindelijk lukte het hem ook. Hij kwam te weten dat haar naam Asherah dela Mendoza was en dat ze uit het stadje Évora uit Portugal kwam, vanaf dat moment waren ze niet van elkaar weg te slaan, ze verloofde zich en enige tijd later huwde ze. Hun huwelijk werd gezegend door 4 kinderen, Stephane Noë, Dudek Huerta, Diego Aloisi en Aislin Louise de L’eau. Devian klom steeds verder op de sociale ladder en werd even later op gemerkt door Sjnoel de Gilraen Bisschop van Utrecht, de Bisschop erkende de kwaliteiten van Devian en stelde hem aan als inquisiteur. Later werd Devian door de kanselier van Holland aangesteld als ambassadeur te Schotland. Het leven was Devian gunstig, alles leek perfect te gaan en het was daarom dat Devian samen met zijn vrouw een politieke partij opstartte met de naam De Volks Partij. Al snel groeide deze partij uit tot een standvastige partij, welke ervaren en getalenteerde politiekers bezat. Deze partij leverde 4 termijnen de Graaf/Gravin voor het Graafschap Holland, tijdens de eerste verkiezingen van deze partij werd Devian aangesteld als Openbare aanklager, wederom leek het leven hem gunstig, maar al snel zou daar verandering in komen als bleek dat donder wolken boven zijn leven verzamelden.


Het was op een koude winter nacht dat Devian bezoek kreeg van een zekere man genaamd Orion, deze man bleek de leider te zijn van een organisatie die de naam Le Pacte des Loups droeg, een organisatie die in Holland vooral bekend stond om haar wrede criminele daden, maar desondanks had deze “crimineel” toch interessante informatie voor Devian. Hij kon gedetailleerd vertellen wie Devian was en welke achtergrond hij had, het was dan ook duidelijk dat als een man als hij dit wist het maar een kwestie van tijd zou zijn eer zijn oude vijanden hem zouden vinden. De woorden van de crimineel en zijn bij horende waarschuwing waren nog niet koud of valse aantijgingen werden in Holland verspreid, zijn eigen vrouw en kinderen begonnen te twijfelen aan hun vader en echtgenoot, al de valse geruchten hadden hun doel bereikt, zijn eerbaarheid en geloofwaardigheid werden op enkele dagen tijd volledig met de grond gelijk gemaakt. Zijn geliefde kerk wilde hem niet geloven en hij werd onmiddellijk uit zijn functie van inquisiteur ontzet, het graafschap volgde snel het voorbeeld en dwong hem zijn positie als ambassadeur en openbare aanklager af te staan. Persoonlijk verging het Devian ook niet goed, de sfeer thuis sloeg drastisch om, zijn vrouw en kinderen keerde zich openlijk tegen hem, het was voor Devian duidelijk dat hij geen uitweg meer zag… Hij besloot Orion op te zoeken en zich aan te sluiten bij zijn organisatie.


Daar leerde Devian de leer van Loki en Fenris kennen, beide geweldadige goden die niets anders wilde dan chaos. Het was in die periode dat Devian zijn pad van duisternis koos, een pad dat al zijn opgekropte woede begreep, een pad waar zijn nieuwe goden hem zouden helpen om zijn vijanden te bekampen, Devian verloor toen een groot deel van zijn menselijkheid en sloot een bloedverbond met zijn nieuwe broeders van Le Pacte des Loups. Echter zaten de vijanden van Devian niet stil, de lus rond zijn nek werd strakker en strakker. Maar de goden Loki en Fenris hadden andere plannen, Orion verliet Holland en keerde weer terug naar Frankrijk, hij stelde Devian aan als hoofd van de Hollandse LPdL. Onder het bewind van Devian kende de organisatie zijn bloedigste periode ooit, vele onschuldige werden brutaal vermoord door LPdL, zo werden er verscheiden veldslagen geleverd met het Hollandse leger en de orde van Teutoonse ridders. Echter waren de loups niet bij machte de chaos die Loki en Fenris wilde bekomen over Holland te brengen, de nederlagen stapelde voor LPdL op en het was enkel maar een kwestie van tijd dat Devian gevat zou worden door de Hollandse troepen. Het lot was Devian echter goedgezind, een inval van Franse rebellen uit Vlaanderen en Artois gaf hem de kans Holland te ontvluchten en naar Ierland te reizen, de overgebleven loups werden ontbonden en enkel met een paar getrouwen vertrok Devian naar Ierland.


In Ierland werd er een hevige strijd geleverd tussen verschillende graafschappen onder elkaar, het land was in totale chaos, het was duidelijk dat dit het domein was van Loki en Fenris. Devian begon samen met enkele anderen de laatste resten van zijn LPdL om te vormen tot een huurlingen korps, het was met dat korps dat Devian een nieuw leven begon. Hij stelde zich als huurling ter beschikking van enkele militaire organisaties, de grootste van hen was NNGO. Devian werd ook ingehuurd om enkele steden in Ierland met geweld over te nemen en leeg te plunderen, Ierland was waarlijk het land van bloed en oorlog. Echter was er ook af en toe een periode van rust te bespeuren, het was in die periode dat Devian een mooie Ierse jonge vrouw leerde kennen, haar naam was Kyna O'Sullivan, het duurde niet lang of de jonge vrouw viel voor Devian zijn charmes, hij huwde haar via de oude rituelen, het was een huwelijk zonder veel problemen, het huwelijk werd gezegend door 4 kinderen. Vesta, Mysterie Caitlyn en de tweeling Iyana Aislin en Haezel de L‘eau. Kort na de geboorte van hun jongste dochters overleed Kyna aan de gevolgen van een longontsteking, Devian zag geen andere oplossing om zijn dochters naar Frankrijk te sturen waar ze door familie konden worden opgevangen.


Enige tijd later kreeg Devian een brief van zijn oude vriend Orion, hij had bewijzen gevonden dat de Franse koning onmogelijk de titels en landerijen van zijn ouders en familie kon verbeurt verklaren daar ze volgens Orion behoorde tot de Franse Noblesse d'épée, het zou betekenen dat de familie behoorde tot één van de oudste Franse families van adel en dat ze hun titel konden behouden zonder goedwil van de Franse kroon, met andere woorden de Kroon had geen recht op de landerijen en titels daar deze nog voor de éénmaking van Frankrijk bestonden en toebehoorde aan de familie de L’eau. Devian nam onmiddellijk actie en besloot zijn titels weer te dragen, als fiere Franse edelman keerde hij terug naar Frankrijk waar hij zijn rechten liet gelden en zijn domeinen opeiste. Het was rond die zelfde periode dat hij dan kans kreeg om met zijn huurlingen de stad Monaco in te nemen, een dwangsom werd enige tijd later betaald aan de regeerders van de onafhankelijke ministaat van Monaco, deze dwangsom was een symboliek daar de familie die over Monaco regeerde reeds hun overgave hadden geven, het was echter in de traditie dat een Franse edelman de landen en titels van een verslagen vijand via een dwangsom kon overnemen en als dus deed Devian dit, Hij nam de kroon van het prinsdom Monaco tot zich en maakte het tot een bastion voor zijn huurlingen korps, van die dag af kroonde hij zich zelf tot Prins soeverein van Monaco.

Devian had na lange tijd besloten terug te keren naar het graafschap Holland, de tijd was volgens hem rijp om wat zaken te regelen. Daar aangekomen trouwde hij snel met de erg jonge Mhayraa. Het was vooral een huwelijk om de lijn de L'eau nog verder uit te breiden en politieke banden aan te leggen in Holland. Beide echtparen zagen elkaar helaas niet zoveel waardoor er nooit een hele hechte band ontstond. In Holland bereide Devian zijn contacten weer snel uit. Te Baarle Hertog bouwde hij een heus kasteel voor hem en de familie. Later kwam hij er op uit dat zijn vader een buiten echtelijke relatie had en daar ook een zoon had verwerkt. Aldus bleek dat Devian een halfbroer genaamd Chromie de L'eau Meria had. Deze werd snel in de familie opgenomen. De familie begon aanzien en status te verkrijgen, onder leiding van Devian werden er politieke lijsten opgesteld en begon de familie haar macht uit te breiden over heel Holland. Devian had tegenstand verwacht maar die tegenstand kwam van een hoek die hij niet had zien aankomen. In de loop der jaren kregen hij en Mhayraa ook nog twee kinderen. Een zoon genaamd Silean Mathis de L'eau en een dochter Astharte Aimee de L'eau.

Tot de verbazing van Devian brak er een opstand in de familie uit, deze opstand werd door zijn bloed eigen zuster Witchy op gang gezet. De gevolgen waren niet te ontzien. De troonopvolger en enige nog levende zoon Silean kwam ook in opstand tegen het bewind van zijn vader anderen volgden ook het voorbeeld van zowel Witchy en Silean. De familie werd intern verdeeld en al het werk door Devian werd haast te niet gedaan door hun arrogante houding en vooral deloyaliteit. Devian trachtte alsnog alles op een vreedzame manier te regelen maar Witchy achtte zich meer en beter dan haar broer maar vooral dan haar Soeverein. Devian kon niet anders dan haar de doodstraf te geven en liet haar terechtstellen door middel van onthoofding. Haar naam werd ook uit de anale van de familie geschrapt en werd niet langer erkend als onderdeel van de de L'eau geslachtslijn. Silean werd uit zijn positie als troonopvolger gezet en voor lange tijd verbannen. In zijn plaats werd Chromie de volgende troonopvolger van Monaco.

Maar als de jaren voorbij gingen was de familie niet instaat de wonden die intern waren geslagen te helen. Vesta verliet haar ouderlijk huis en vertrok naar Frankrijk, Mysterie ging naar Schotland en nam zelf de naam van haar moeder aan alsof ze plots walgde van haar vaders naam. Iyana stierf van het verdriet en de ellende, Haezel leefde haar eigen leventje en besloot zelf lid te worden van een politieke partij die haar vader verachtte. Silean stierf korte tijd ook moederziel alleen in armoede verstoten door zijn opstand en deloyaliteit. Mhayraa stierf in het klooster door het verdriet van haar verloren zoon. En Chromie.... Die vernederde zijn broer nog meer door zijn roots te verloochenen en de titels van zijn Devian's eerste zoon Noë de L'eau Dela Mendoza aan te nemen bij diens overlijden. Voor de prins was de familie niet meer dan wat anale op een papiertje, loyaliteit was een vaag begrip geworden en de naam de L'eau stond nu zoals de zovele Hollandse families voor corruptie, bedrog, en huichelarij. Devian vertrok met zijn kleinzoon Asmaël die de ware geest van de L'eau als enige nog in zich droog naar Vlaanderen door kochten ze beide een handels kogge en gingen ze een nieuw leven te gemoed. Asmaël trouwde met Linda en Devian leefde een eenzaam leven op zee.

Maar 2 jaar later ontmoete hij in het Vlaamse Brugge de Hollandse Carisse van Marum, wederom viel de prins voor de charme van een mooie vrouw. Het werd een passionele relatie waaruit een huwelijk en een nieuwe dochter genaamd Francesca Roselyn werd geboren. De relatie was echter van korte duur. Carisse haar interesse lagen niet op dezelfde lijn als die van Devian, ze groeide en leefde vervolgens gescheiden van elkaar. Hoewel zijn ex vrouw openlijk haar ongenoegen uitte over Devian en zelf toegaf hem liever dood dan leefde te zien verlaagde Devian zich zelf niet tot zulk niveau. Hij liet haar begaan en trok zich verder van haar en zijn dochter niets meer aan.

Het noodlot sloeg wederom toe toen de handels kogge door de Engelse Navy werd vernietigd. De Engelse koning gaf de fout van zijn Navy toe en erkende de soevereiniteit van Monaco door de de Prins in zijn testament te vernoemen als de Prins van Monaco, een bedrag ter waarde van een Kogge werden ook overgemaakt aan de Prins van Monaco.

Nu reist de Prins zonder concreet doel rond, hij blijft zelden lang op één plaats of het moet zijn dat hij enig voordeel heeft. Zo reisde hij naar Engeland, Schotland en Frankrijk om bepaalde mensen te ontmoeten, in die periode werden de baronie van La Brède en Montesquieu toegevoegd aan de Prins zijn landerijen. Zijn laatste reis naar Holland deed hem belande in Utrecht. Het is niet duidelijk of Devian iets van plan is, sommigen verwachten weer iets duister anderen dat de Prins zich weer op de zwakke Hollandse politiek zal storten, het is echter de toekomst die een antwoord zal verschaffen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.