Wikia


Reguliere KerkEdit

Het is van belang om de twee verschillende kerken te onderscheiden, als gevolg van de stichting door Christos en de eerste Aristotelisten: De seculiere kerk, bestaande uit priesters die in de samenleving wonen (d.w.z. in de lekenwereld) en de reguliere kerk, die uit monniken bestaan (die ook priester kunnen zijn), en wonen in kloostergemeenschappen geregeld door kloosterregelementen.

Het statuut van de monnikenEdit

 • Artikel 1: Wat is een monnik?
  • §1: Een monnik is een persoon verbonden aan een klooster (gecodeerd). Hij kan lvl 1,2,3 zijn. Hij kan niet meer als een leek worden beschouwd, of hij nu de weg van de kerk heeft gekozen of niet.
  • §2: Om een monnik te zijn is het noodzakelijk om door een abt in een (gecodeerd) klooster te worden geaccepteerd, en te leven naar de regels zoals door de abt, Rome of het bisdom zijn goedgekeurd, en die richting geven aan zijn dagelijks leven.
  • §3: Eens in een klooster is het statuut van monnik van toepassing; de abt zal er op toezien dat de monniken strikt de verplichtingen nakomen die door de kerk en de regels van het klooster zijn opgelegd.
  • §4: in tegenstelling tot de priester die deze manier voor het leven kiest, is de keus om een monnik te zijn niet definitief.
  • §5: in het geval van het niet eerbiedigen van de plichten van de monnik, of de regels van het klooster, kan de abt een monnik ertoe bewegen om het klooster te verlaten en zo het statuut van monnik van hem terug te trekken.
  • §6: de monnik moet deze regels naleven om tot de Kerk Van Aristoteles te behoren [RP]:
   • De monnik mag geen lid van om het even welke ketterse organisatie zijn.
   • De monnik erkent en past het dogma toe Van Aristoteles.
   • De monnik erkent en eerbiedigt de canonieke wet Van Aristoteles.
   • Het huwelijk van een monnik is onmogelijk; hij reserveert zijn liefde exclusief voor God.
   • De monnik kan, in tegenstelling tot de priester, wapens dragen; de regels van een klooster kunnen dus militaire activiteit omvatten.
   • De eerbied van de hiërarchie moet door alle monniken worden onderschreven. De meerdere van een monnik is de abt.
   • Als gevolg van de elementaire regels van RK. Een voor het gerecht gebleken kloon zal niet goedgekeurd worden als monnik.
   • Het klooster is volledig onafhankelijk van leken heersers; geen interferentie kan plaatsvinden. Zij zijn slechts afhankelijk als gevolg van mogelijke wettelijke regeling of van de goedgekeurde handelscontracten.
   • De drie officiële plaatsen waar de monniken ceremonies kunnen organiseren en uitvoeren zijn:
    • 1) Rome
    • 2) Het officiële forum
    • 3) Het forum van het klooster
   • De monnik die een priester is (Niveau 3 weg van de Kerk) heeft de zelfde plichten zoals de priesters (naast de hierboven vermelde).

De OrdesEdit

De orden komen te samen in de gemeenschap van Aristotelistens in alle windstreken; daar vindt men de leek, priesters of monniken die hun waarden en waarden van de Kerk door de koninkrijken verspreiden.

 • Art 2: Definitie
  • §1: Het doel van de orden is RP, om het geloof en de Kerk Van Aristoteles te promoten en te verdedigen.
  • §2: Orden die RP-verbonden zijn aan Rome moeten absoluut aan de volgende voorwaarden voldoen:
   • Alle leden moeten Aristotelist zijn. Zij hebben hierdoor allen de zelfde plichten, rechten en gedragscodes.
   • Diegene die verantwoordelijk zijn voor de orde moeten vrome Aristotelisten zijn.
   • De basis van kloosterregel moet gebaseerd zijn op het Aristotelisme en moet in overeenstemming met het dogma en de canonieke wet zijn.
   • De orde moet duidelijk onderscheid maken tussen de leken, de monniken en de priesters. De statuten moeten de verdeling binnen de orde bepalen.
   • De orde mag geen misdadige organisatie zijn, die als dusdanig door het lekenrecht wordt onderkend.
   • De integratie van een lid (leek, monnik of priester) in twee verschillende godsdienstige orden is onmogelijk.
   • een lid van een godsdienstige orde kan echter wel lid zijn van een militaire orde (wetende dat de priester geen wapens kan gebruiken.)
  • §3: Relaties tussen orden [RP] en de seculaire Kerk:
   • Alle structuren van de orden in verbonden aan het Vaticaan, namelijk, elke commanderij, elk klooster, elke abdij en elke convent staan onder het gezag van de metropolitane aartsbisschop van het aartsbisdom, en zijn afhankelijk van de Curie en de Paus.
   • De capaciteiten van aartsbisschop zijn beperkt tot:
    • Om de installatie van een orde en de stichting van een structuur in hun jurisdictie al of niet goed te keuren.
    • Om een controle op de orden uit te oefenen die in zijn provincie worden geïnstalleerde. In het geval van het niet eerbiedigen door de orden van de Curie, de canonieke wet of het dogma, kan hij de inquisitie roepen.
    • De militaire acties van de militaire orden die door de Paus en de Curie worden verlangt, hangen slechts van hen en niet van de bisschop af, zelfs als die door samenwerking en vertrouwen als relais kan worden gebruikt.
  • §4: Speciale regels van toepassing op de militaire orden:
   • Op het tijdstip van een opdracht die door de Paus (door de Curie, na een unanieme stem) wordt opgelegd, worden zij onderworpen aan het gezag van de Paus en de Curie, en worden zij hier aan gehouden. In dit geval, moet de orde de voorrang van zijn loyaliteit bevestigen en tonen aan de Paus, en niet aan de soevereiniteit van zijn koninkrijk. Slechts één eed is toegestaan en dat is die naar de Paus.
   • Behalve betreffende de pontificale en bisschoppelijke opdrachten, blijven zij volledig onafhankelijk .
   • Zijnde een militair religieuze orde, moeten zij een duidelijk onderscheid maken tussen de “tijdelijken” en de “spirituelen”.
   • De priester van de religieuze tak mag niet deelnemen op het strijdveld, zij dienen bij hun spirituele verplichtingen te blijven.

Alleen de leken en de monniken mogen wapens dragen.